Reglementer

Fart med fornuft

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR FOLKERACE
                                                                       Folkerace
                                                                Sportsligt Reglement
                                                                            2012


INDHOLD
SPORTSLIGT REGLEMENT
1 GENERELT
1.1 Titel
1.2 Officials
1.3 Deltagere
1.4 Løbsserie
1.5 Klasser / Point
1.6 Præmier
1.7 Klassesponsorer, Startnummer
1.8 Særlige bestemmelser
2 SPORTSREGLEMENT
2.1 Afvikling
3 LØBSANMELDELSE – FØRERMØDE – LØBSPROCEDURE
3.1 Anmeldelse
3.2 Teknisk kontrol og træning
3.3 Tidtagning
3.4 Løbsdistance
3.5 Start
3.6 Race slut / Efterkontrol
3.7 Resultat
4 STRAFFE, PROTESTER OG APPELLER
4.1 Mesterskabets straffe
4.2 Protester og Appeller


1 GENERELT
1.1 Titel 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.
1.2 Officials
Arrangørklubberne udpeger løbsledelse og alle øvrige officials.
1.2.1 Dommersystem: DASU udpeger et antal dommere til hvert stævne.
1.2.3 Teknisk kontrol ved arrangementerne foretages af banens tekniske kontrol. Denne kontrol kan suppleres med klassernes tekniske kontrollanter, der kan udtage køretøjer til en udvidet kontrol i samråd med chef for teknisk kontrol.
1.3 Deltagere
Klasse U-16: Kun klasse 1 biler,
Klasse U-18: Kun klasse 1 biler.
Klasse 1
Klasse 2
Der kan i tillægsreglerne være anført min. / max. antal startende i hver klasse dog ikke i cup afdelinger.
1.3.1 Aldersgrænser for Junior Cup:
Hvis U 16 kører fylder 16 år må Cuppen køres færdig
Hvis U 18 kører fylder 18 år må Cuppen køres færdig.
1.4 Løbsserie
1.4.1 Se tillægsregler
1.5 Klasser og Point
1.5.1 Der afvikles folkerace i klasse U16, U18, klasse 1 og klasse 2.
1.5.2 Der afvikles DASU cup i klasse 1 og klasse 2 samt U16
1.5.3. Ladies Cup afvikles i klasse 1
1.5.4 Ungdoms Cup afvikles i klasse UFR 18
1.5.5 For alle klasser se teknisk reglement 279D.
1.5.6 Pointtildeling cup løb: Den endelige vinder i hver afdeling i hver klasse tildeles 70 point, nr. 2 tildeles 68 point, nr. 3 tildeles 67 point osv..
1.5.7 Placering i et DASU-Cup løb afgøres ved placeringen i finalerne, således, at de første 6 placeringer, findes efter placeringen i A-finalen. De 5 næste efter placering i B-finalen, og de 5 næste efter placering i C-finalen.
Udgår en eller flere deltagere i et finaleheat, eller kommer vedkommende ikke til start i et finaleheat – hvortil kvalifikation har fundet sted, skal pladsen stå tom. Og vedkommende bliver placeret sidst – (men før udelukkede kørere) i det pågældende finaleheat
– Hvis flere afgøres placering ud fra opnåede point i de kørte heat .- Er dette ens er opnåede point i 3.indledende heat afgørende, og derefter 2.indledende heat, hvis stadig ens er længst kørt distance afgørende.
Kørere, som udelukkes af et finaleheat – placeres efter udgåede og ikke startende kørere.- Hvis flere udelukkelser af samme finaleheat, anvendes samme startplaceringsregler som for udgåede kørere.
Ikke finaledeltagere, hvilket også gælder, såfremt, der ikke køres C-eller B-Finaler, opnår de efterfølgende placeringer udfra de opnåede point i de indledende heat.
Er her lighed deles Cup-pointene
C-Finale / B-Finale køres ikke hvis der er henholdsvis 18 / 12 deltagere i en klasse.
Ved pointlighed i den samlede stilling, er den kører bedst der har flest førstepladser, derefter flest andenpladser osv.
1.5.8 Smid væk:
DASU Cup køres over 8 afd. de 6 bedste er tællende.
Ladies Cup, U16 DASU Cup og U18 Cup køres over 7 afdelinger, hvor de 6 bedste er tællende . Danmarkscuppen Holdmesterskab køres over 8 afdelinger, hvor alle er tællende.
1.5.9 Pointtildeling holdmesterskab:
De point, som de 3 bedst placerede, uanset klasse (kl.1 og kl. 2 ), fra hver klub opnår, individuel, ved en afdeling udgør holdets point.
Ved pointlighed, er det hold bedst, som har flest førstepladser, derefter flest andenpladser osv.
1.6. Præmier
1.6.1 Præmiering fremgår altid af tillægsregler.
1.7 Klassesponsorer, Startnummer
1.7.1 Præmiering Ladies Cup: Pokal til nr. 1 – 2 – 3 skænkes af EMSA Esbjerg Motor Sport Auto
1.7.2 Præmiering Junior Cup U 16:
Pokal til nr. 1 – 2 – 3 skænkes af IMK Ikast og omegns Motorklub
1.7.3 Præmiering Junior Cup U 18:
Pokal til nr. 1 – 2 – 3 skænkes af NMKA Næstved Motor Sport Auto
Laurbærkranse til vinderen i hver klasse skænkes af MNJ Motorsport Nordjylland.
1.7.4 Startnumre
1.7.4.1 Cup
Junior U-16 start nr. 1 – 39
Junior U-18 start nr. 40 – 69
Ladies start nr. 70 – 99
DASU-Cup klasse 1 start nr 100 – 299
DASU-Cup klasse 2 start nr 300 – 499
Cup-kørerne kører med faste startnumre.
Cup –startnr. Registreres ved Jens Steffensen mail : jens-pia@city.dk
1.7.4.2 Åbne løb Startnr. fremgår af tillægsregler
1.8 Særlige bestemmelser:
1.8.1 Budsum: Ved din anmeldelse forpligter du dig til at sælge din bil for kr.5.000,- for klasse 1 biler, og kr.8.000.- for klasse 2 biler.
1.8.2 Budsum:
Ved din anmeldelse forpligter du dig til at sælge din bil for kr.5.000,- for klasse 1 biler, og kr.8.000.- for klasse 2 biler.
Publikum har under / efter løbet adgang til Depotet, og kan her bedømme de enkelte biler på nærmere hold. Uanset, om der opkræves, entre for adgang til Depotet, skal der være fri afgang uden betaling af entre senest ved starten af sidste heat.
Når sidste folkeraceheat er kørt, er der et tidspunkt på min.15 minutter (tilbudstid).
Hvor publikum og andre kan afgive bud den bil, vedkommende måtte ønske at købe.
I tilbudstiden afleverer den bydende et eller flere bud til løbsledelsen, samt foreviser en kuvert, indeholdende henholdsvis kr.5.000,- for klasse 1 biler og kr.8.000,- for klasse 2 biler.
Der skal betales kr.200,- i budgebyr for hver bud. Gebyret tilbagebetales ikke.
Det er tilladt at lægge 1 bud på sin egen folkeracebil, hvor man kun betaler gebyret.
Kuverten med bud summen plomberes sammen med en eller flere nummererede kuponer, hvorpå anføres startnr. på den bil, der lægges bud på. Kuverten opbevares med ubrudt plombering af bud giveren, indtil tilbuds tiden er overstået.
Et kopi af kuponen med angivelse af startnr. på den bil, der er budt på opbevares af arrangøren.
Ved flere bud på samme bil, lægges disse kuponer i en ikke gennemsigtig pose, og en uvildig person, trækker lod i overværelse af de bydende.
Vinderen af lodtrækningen, samt bud givere, der er ene om at byde på en bil, afleverer den plomberede kuvert – og pengene tælles af løbsledelsen, i overværelse af den bydende.
Beløbet videregives herefter til sælger, der samtidig afleverer vognbog til køber.
Hvis kuverten indeholder mindre end budsummen, eller hvis plomberingen er brudt – betragtes budet som ugyldigt- og gebyret er tabt og en ny lodtrækning foretages.
1.8.3 Ny ejers navn påføres vognbog.
Sælger må afmontere sikkerhedssele, førersæde samt evt. ildslukker.
Vogn skal sælges med de dæk, der var monteret ved sidste heat / finale.
Hvis bilen sælges kan sælger fjerne evt. reklamer, hverken køber eller sælger kan kræve betaling for fjernelse af reklamer.
Hvis en FR-bil deltager i flere klasser, kan der ikke bydes på denne, før den har kørt sidste heat i stævnet.
1.8.4 Publikum har under / efter løbet adgang til depotet, og kan her bedømme de enkelte biler på nærmere hold. Uanset, om der opkræves, entre for adgang til depotet, skal der være fri afgang uden betaling af entre senest ved starten af sidste heat.

2 SPORTSREGLEMENT
2.1 Afvikling
2.1.1 Folkerace afvikles efter DASU’s reglement 5 og nærværende sportslige reglement for Folkerace, samt løbets tillægsregler.
2.1.2 Tillægsregler til DASU Cup, Ladies Cup og Junior Cup kan hentes på www.dasu.dk.
2.1.3 Tillægsregler til øvrige Folkerace løb udstedes af de arrangerende klubber.
2.1.4 Køres ikke på tid, men udelukkende på point.
Det angives i Tillægsreglerne hvor mange startende der er i hvert heat. Det forsøges ved hjælp af reserver at nå op på det pågældende antal i hvert heat. Tillægsreglerne skal angive hvor mange reserver, der udtages. Reserver kan kun udtages blandt ikke rettidig tilmeldte.
Fordelingen af startpladser foretages ved lodtrækning.
2.1.5 I klasse U 16 må der kun starte 6 kørere i heat og finaler.
I alle andre klasser må der starte 6-9 kørere i heat og 6 i finaler.
Ved mere end 6 startende, startes i mindst 2 og højst 3 rækker.
Man skal have placeret målstregen ved egen hjælp og fået målflag for at få point i det pågældende heat.
Der køres særskilte heat i hver cup klasse.
2.1.6 Såfremt tillægsreglerne angiver, at der startes med 9 kørere afrundes antallet, såfremt deltagerantallet ikke er deleligt med 9, skal det tilstræbes, at der så vidt muligt er lige mange kørere hvert heat.
2.1.7 Et heat er slut når der er gået 2 minutter efter, at den første bil har fået målflag.
2.1.8 Ved heat udskrevet med 6 deltagere: Får vinderen 7 point, derefter 5-4-3-2 og 1 point.
Ved heat udskrevet med 9 deltagere: Får vinderen 10 point, derefter 8-7-6-5-4-osv.
Alle kl. : De 5 point rigeste går i A –Finalen, de 5 næste i B-Finalen de 6 næste går i C-
Pointlighed, kvalifikation til finaler 6 deltagere: Er den kører bedst, som har højeste point antal i 3. kvalifikations heat, derefter 2.kvalifikations heat og derefter i kvalifikations heat. Ved stadig lighed trækkes lod.
Pointlighed, kvalifikation til finaler 9 deltagere:
Er den kører bedst, der har højst pointtal i et af heatene, derefter næsthøjest pointtal osv. Ved stadig lighed trækkes lod.
Alle biler der deltager i C, B eller A finaler skal parkeres i Park Fermè
2.1.9 Efter de indledende heat afgør point tallene hvem der skal køre C- B- og A- Finale.
Den kører, der har flest point vælger først startplacering til finale osv.
Ved pointlighed trækkes lod. Vinderen af C-finalen rykker op i B- finalen, og vinderen af B-finalen rykker op i A-Finalen.
Hvis en kvalificeret kører ikke kan stille op i en af finalerne, skal pladsen stå tom.
2.1.10 Fælles heatafvikling klasse 1 og 2: (gælder ikke cupløb)
Hvis, der ikke er tilstrækkelig deltagelse i en af klasserne, kan der køres fælles indledende heat. Min. antal skal angives i tillægsreglerne.
Der skal være særskilt præmiering til begge klasser. Det skal tilstræbes ens antal biler i klasse 1 og 2 i alle heat- men med særskilte finaler.
U-16 og U-18 kørere må ikke deltage i denne afviklingsform.
2.1.11 En folkeracebil kan deltage med forskellige kørere i samme arrangement.
2.1.12 Hvis der køres med alternativt spor: Kørere, der ikke fuldfører løbsdistancen / alternativ spor gennemkøres ikke – eller gennemkøres mere end en gang, betragtes som udgået.

3 LØBSANMELDELSE, FØRERMØDE & LØBSPROCEDURE
3.1 Anmeldelse
3.1.1 Dato for sidste frist for tilmelding offentliggøres i de udsendte tillægsregler.
Tilmeldingen skal ske på www.dasu.dk
3.1.2 Hvis, der i tillægsregler er udskrevet både U-18 og klasse 1, er der valgfri
tilmelding, hvis ikke andet er anført. Man kan også tilmelde sig i begge klasser.
3.1.3 Reserver, der ikke får lov at komme til start får startgebyret tilbagebetalt.
3.1.4 Løbsarrangøren vil til hvert folkeraceløb afholde førermøde, der er mødepligt.
Se tidspunkt i slutinstruktion / tidsplan.
3.1.5 Løbsdistance: Antal meter i heat og finaler samt om der køres alternativ spor vil fremgå af tillægsregler.
3.2 Teknisk kontrol og Træning
3.2.1 Løbets tekniske kontrol åbner iht. tillægsregler.
3.2.2 Før en folkeracebil må træne og køre løb, skal den fremvises for teknisk kontrol, og
der skal udfærdiges en vognbog, som skal medbringes og fremvises ved licens – og teknisk kontrol. Typeattest / Homologeringsattest kan kræves fremvist. ( regl.279D )
Svenske og norske biler der deltager i et DASU Cup løb skal overholde det danske reglement.
3.2.3 Alle former for dækopvarmning er forbudt.
3.2.4 Træning: 2. omgange gælder kun Cup klasserne.
3.3 Tidtagning
3.3.1 FR køres ikke på tid.
3.4 Løbsdistance
3.4.1 Heatlængde min. 3000 m. Finaler min. 4200 m.
3.5 Start
3.5.1 Stående start med motoren i gang.
Startordre gives ved grønt lys.
En kører er under starters kommando fra det tidspunkt, at et skilt med 5 sek. vises.
3.5.2 Ved tyvstart benyttes rødt flag, med efterfølgende omstart.
Hvis en kører tyvstarter 2 gange i samme heat bliver vedkommende udelukket.
3.6 Race slut og efterkontrol
3.6.1 Enhver folkeracebil kan udtages til efterkontrol af banens Tekniske Chef samt af DASU’s Teknik og Miljø Udvalg (TMU).
3.6.2 Enhver overtrædelse af klassens afviklingsbestemmelser og Teknisk Reglement for folkerace straffes i henhold til DASU’s reglement 5 afsnit 50.4
3.7 Resultat
Resultatlisten skal ophænges på respektive opslagstavler efter hver heatrunde,samt blive udleveret i sekretariatet.

4 STRAFFE, PROTESTER OG APPELLER
4.1 Mesterskabets straffe
4.1.1 Såfremt en deltager ikke overholder DASU’s reglement, vil deltageren blive straffet i henhold til DASU’s regler.
4.2 Protester og appeller
4.2.1 Protester og appeller i.h.t. DASU’s reglement 1 og 5.

_______________________________________________________________

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR FOLKERACE
Folkerace
Sportsligt Reglement
2011
INDHOLD
SPORTSLIGT REGLEMENT

1 GENERELT
    1.1 Titel
    1.2 Officials
    1.3 Deltagere
    1.4 Løbsserie
    1.5 Klasser / Point
    1.6 Præmier
    1.7 Klassesponsorer, Startnummer
    1.8 Særlige bestemmelser
2 SPORTSREGLEMENT
    2.1 Afvikling
3 LØBSANMELDELSE – FØRERMØDE – LØBSPROCEDURE
    3.1 Anmeldelse
    3.2 Teknisk kontrol og træning
    3.3 Tidtagning
    3.4 Løbsdistance
    3.5 Start
    3.6 Race slut / Efterkontrol
    3.7 Resultat
4 STRAFFE, PROTESTER OG APPELLER
    4.1 Mesterskabets straffe
    4.2 Protester og Appeller

1 GENERELT
    1.1 Titel 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.
    1.2 Officials: Arrangørklubberne udpeger løbsledelse og alle øvrige officials.
    1.2.1 Dommersystem: DASU udpeger et antal dommere til hvert stævne.
    1.2.3 Teknisk kontrol ved arrangementerne foretages af banens tekniske kontrol. Denne kontrol kan suppleres med klassernes tekniske kontrollanter, der kan udtage køretøjer til en udvidet kontrol i samråd med chef for teknisk kontrol.
   1.3 Deltagere
Klasse U-16: Kun klasse 1 biler,
Klasse U-18: Kun klasse 1 biler.
Klasse 1
Klasse 2
Der kan i tillægsreglerne være anført min. / max. antal startende i hver klasse dog ikke i cup afdelinger.
    1.3.1 Aldersgrænser for Junior Cup:
Hvis U 16 kører fylder 16 år må Cuppen køres færdig
Hvis U 18 kører fylder 18 år må Cuppen køres færdig.
    1.4 Løbsserie
    1.4.1 Se tillægsregler
    1.5 Klasser og Point
    1.5.1 Der afvikles folkerace i klasse U16, U18, klasse 1 og klasse 2.
    1.5.2 Der afvikles DASU cup i klasse 1 og klasse 2 samt U16
    1.5.3. Ladies Cup afvikles i klasse 1 og UFR 18
    1.5.4 Ungdoms Cup afvikles i klasse UFR 18
    1.5.5 For alle klasser se teknisk reglement 279D.
    1.5.6 Pointtildeling cup løb: Den endelige vinder i hver afdeling i hver klasse tildeles 70 point, nr. 2 tildeles 68 point, nr. 3 tildeles 67 point osv..
    1.5.7 Placering i et DASU-Cup løb afgøres ved placeringen i finalerne, således, at de første 6 placeringer, findes efter placeringen i A-finalen. De 5 næste efter placering i B-finalen, og de 5 næste efter placering i C-finalen.
Udgår en eller flere deltagere i et finaleheat, eller kommer vedkommende ikke til start i et finaleheat – hvortil kvalifikation har fundet sted, skal pladsen stå tom. Og vedkommende bliver placeret sidst – (men før udelukkede kørere) i det pågældende finaleheat
– Hvis flere afgøres placering ud fra opnåede point i de kørte heat.- Er dette ens er opnåede point i 3.indledende heat afgørende, og derefter 2.indledende heat, hvis stadig ens er længst kørt distance afgørende. Kørere, som udelukkes af et finaleheat – placeres efter udgåede og ikke startende kørere.- Hvis flere udelukkelser af samme finaleheat, anvendes samme startplaceringsregler som for udgåede kørere.
Ikke finaledeltagere, hvilket også gælder, såfremt, der ikke køres C-eller B-Finaler, opnår de efterfølgende placeringer udfra de opnåede point i de indledende heat.
Er her lighed deles Cup-pointene
C-Finale / B-Finale køres ikke hvis der er henholdsvis 18 / 12 deltagere i en klasse.
Ved pointlighed i den samlede stilling, er den kører bedst der har flest førstepladser, derefter flest andenpladser osv.
    1.5.8 Smid væk: DASU Cup, Ladies Cup og U16Cup køres over 8 afd. de 6 bedste er tællende. U18 køres over 7 afd. hvoraf de 6 bedste er tællende .
Danmarkscuppen Holdmesterskab køres over 8 afdelinger, hvor alle er tællende.
    1.5.9 Pointtildeling holdmesterskab:
De point, som de 3 bedst placerede, uanset klasse (kl.1 og kl. 2 ), fra hver klub opnår, individuel, ved en afdeling udgør holdets point.
Ved pointlighed, er det hold bedst, som har flest førstepladser, derefter flest andenpladser osv.
    1.6. Præmier
    1.6.1 Præmiering fremgår altid af tillægsregler.
    1.7 Klassesponsorer, Startnummer
    1.7.1 Præmiering Ladies Cup: Pokal til nr. 1 – 2 – 3 skænkes af KAC – Kolding Automobil Club
    1.7.2 Præmiering Junior Cup U 16: Pokal til nr. 1 – 2 – 3 skænkes af NMKA – Næstved Motorklub Auto
    1.7.3 Præmiering Junior Cup U 18: Pokal til nr. 1 – 2 – 3 skænkes af VMKA – Viborg Motorklub Auto
    1.7.4 Startnumre
    1.7.4.1 Cup
Junior U-16 start nr. 1 – 39
Junior U-18 start nr. 40 – 69
Ladies start nr. 70 – 99
DASU-Cup klasse 1 start nr 100 – 199
DASU-Cup klasse 2 start nr 200 – 299
    1.7.4.2 Åbne løb Startnr. fremgår af tillægsregler
    1.8 Særlige bestemmelser:
    1.8.1 Budsum: Ved din anmeldelse forpligter du dig til at sælge din bil for kr.5.000,- for klasse 1 biler, og kr.8.000.- for klasse 2 biler. Hvis eventuel baneprøve ikke bestås, betragtes anmeldelsen som annulleret, og folkeracebilen er ikke til salg.
    1.8.2 Når sidste folkeraceheat er kørt, er der et tidspunkt på min.15 minutter (tilbudstid), hvor alle med
DASU licens / DASU ID kort kan afgive 1 bud på den bil, vedkommende måtte ønske at købe.
I tilbudstiden afleverer den bydende et bud til løbsledelsen, samt foreviser en kuvert, indeholdende henholdsvis kr.5.000,- for klasse 1 biler og kr.8.000,- for klasse 2 biler.
    1.8.3 Der skal betales kr.400- i budgebyr for hver bud. Bud på egen bil koster dog kun 200,- i gebyr. Gebyret tilbagebetales ikke.
Beløbet videregives herefter til sælger, der samtidig afleverer vognbog til køber.
Hvis køberen ikke har det fulde beløb, betragtes budet som ugyldigt og der foretages ny lodtrækning.
En køber der ikke kan betale bilen, får ikke licenskortet / ID kortet udleveret igen, før der er betalt 1000,- i gebyr til den arrangerende klub.
    1.8.4 Ny ejers navn påføres vognbog.
Sælger må afmontere sikkerhedssele, førersæde samt evt. ildslukker.
Vogn skal sælges med de dæk, der var monteret ved sidste heat / finale.
Hvis bilen sælges kan sælger fjerne evt. reklamer, hverken køber eller sælger kan kræve betaling for fjernelse af reklamer. Hvis en FR-bil deltager i flere klasser, kan der ikke bydes på denne, før den har kørt sidste heat i stævnet.
    1.8.5 Publikum har under / efter løbet adgang til depotet, og kan her bedømme de enkelte biler på nærmere hold. Uanset, om der opkræves, entre for adgang til depotet, skal der være fri afgang uden betaling af entre senest ved starten af sidste heat.
2 SPORTSREGLEMENT
    2.1 Afvikling
    2.1.1 Folkerace afvikles efter DASU’s reglement 5 og nærværende sportslige reglement for Folkerace, samt løbets tillægsregler.
    2.1.2 Tillægsregler til DASU Cup, Ladies Cup og Junior Cup kan hentes på www.dasu.dk.
    2.1.3 Tillægsregler til øvrige Folkerace løb udstedes af de arrangerende klubber.
    2.1.4 Køres ikke på tid, men udelukkende på point.
Det angives i Tillægsreglerne hvor mange startende der er i hvert heat. Det forsøges ved hjælp af reserver at nå op på det pågældende antal i hvert heat. Tillægsreglerne skal angive hvor mange reserver, der udtages. Reserver kan kun udtages blandt ikke rettidig tilmeldte.
Fordelingen af startpladser foretages ved lodtrækning.
    2.1.5 I klasse U 16 må der kun starte 6 kørere i heat og finaler.
I alle andre klasser må der starte 6-9 kørere i heat og 6 i finaler.
Ved mere end 6 startende, startes i mindst 2 og højst 3 rækker.
Man skal have placeret målstregen ved egen hjælp og fået målflag for at få point i det pågældende heat.
Der køres særskilte heat i hver cup klasse.
    2.1.6 Såfremt tillægsreglerne angiver, at der startes med 9 kørere afrundes antallet, såfremt deltagerantallet ikke er deleligt med 9, skal det tilstræbes, at der så vidt muligt er lige mange kørere hvert heat.
    2.1.7 Et heat er slut når der er gået 2 minutter efter, at den første bil har fået målflag.
    2.1.8 Ved heat udskrevet med 6 deltagere: Får vinderen 7 point, derefter 5-4-3-2 og 1 point.
Ved heat udskrevet med 9 deltagere: Får vinderen 10 point, derefter 8-7-6-5-4-osv.
Alle kl. : De 5 point rigeste går i A –Finalen, de 5 næste i B-Finalen de 6 næste går i C-
Pointlighed, kvalifikation til finaler 6 deltagere: Er den kører bedst, som har højeste point antal i 3. kvalifikations heat, derefter 2.kvalifikations heat og derefter i kvalifikations heat. Ved stadig lighed trækkes lod.
Pointlighed, kvalifikation til finaler 9 deltagere:
Er den kører bedst, der har højst pointtal i et af heatene, derefter næsthøjest pointtal osv. Ved stadig lighed trækkes lod.
Alle biler der deltager i C, B eller A finaler skal parkeres i Park Fermè
    2.1.9 Efter de indledende heat afgør point tallene hvem der skal køre C- B- og A- Finale.
Den kører, der har flest point vælger først startplacering til finale osv.
Ved pointlighed trækkes lod. Vinderen af C-finalen rykker op i B- finalen, og vinderen af B-finalen rykker op i A-Finalen.
Hvis en kvalificeret kører ikke kan stille op i en af finalerne, rykkes kørerne op. Gælder ikke cupløb.
    2.1.10 Fælles heatafvikling klasse 1 og 2: (gælder ikke cupløb)
Hvis, der ikke er tilstrækkelig deltagelse i en af klasserne, kan der køres fælles indledende heat. Min. antal skal angives i tillægsreglerne.
Der skal være særskilt præmiering til begge klasser. Det skal tilstræbes ens antal biler i klasse 1 og 2 i alle heat- men med særskilte finaler.
U-16 og U-18 kørere må ikke deltage i denne afviklingsform.
    2.1.11 En folkeracebil kan deltage med forskellige kørere i samme arrangement.
    2.1.12 Hvis der køres med alternativt spor: Kørere, der ikke fuldfører løbsdistancen / alternativ spor gennemkøres ikke – eller gennemkøres mere end en gang, betragtes som udgået.
3 LØBSANMELDELSE, FØRERMØDE & LØBSPROCEDURE
    3.1 Anmeldelse
    3.1.1 Dato for sidste frist for tilmelding offentliggøres i de udsendte tillægsregler.
Tilmeldingen skal ske på www.dasu.dk
    3.1.2 Hvis, der i tillægsregler er udskrevet både U-18 og klasse 1, er der valgfri
tilmelding, hvis ikke andet er anført. Man kan også tilmelde sig i begge klasser.
    3.1.3 Reserver, der ikke får lov at komme til start får startgebyret tilbagebetalt.
    3.1.4 Løbsarrangøren vil til hvert folkeraceløb afholde førermøde, der er mødepligt.
Se tidspunkt i slutinstruktion / tidsplan.
    3.1.5 Løbsdistance: Antal meter i heat og finaler samt om der køres alternativ spor vil fremgå af tillægsregler.
    3.2 Teknisk kontrol og Træning
    3.2.1 Løbets tekniske kontrol åbner iht. tillægsregler.
    3.2.2 Før en folkeracebil må træne og køre løb, skal den fremvises for teknisk kontrol, og
der skal udfærdiges en vognbog, som skal medbringes og fremvises ved licens – og teknisk kontrol. Typeattest / Homologeringsattest kan kræves fremvist. ( regl.279D )
Svenske og norske biler der deltager i et DASU Cup løb skal overholde det danske reglement.
    3.2.3 Alle former for dækopvarmning er forbudt.
    3.2.4 Træning: 2. omgange gælder kun Cup klasserne.
    3.3 Tidtagning
    3.3.1 FR køres ikke på tid.
    3.4 Løbsdistance
    3.4.1 Heatlængde min. 3000 m. Finaler min. 4200 m.
    3.5 Start
    3.5.1 Stående start med motoren i gang. Startsignal er et rødt blink i max 1 sekund.
En kører er under starters kommando fra det tidspunkt, at et skilt med 10 sek. vises.
    3.5.2 Ved tyvstart benyttes rødt flag, med efterfølgende omstart.
Hvis en kører tyvstarter 2 gange i samme heat bliver vedkommende udelukket.
    3.6 Race slut og efterkontrol
    3.6.1 Enhver folkeracebil kan udtages til efterkontrol af banens Tekniske Chef samt af DASU’s Teknik og Miljø Udvalg (TMU).
    3.6.2 Enhver overtrædelse af klassens afviklingsbestemmelser og Teknisk Reglement for folkerace straffes i henhold til DASU’s reglement 5 afsnit 50.4
    3.7 Resultat
Resultatlisten skal ophænges på respektive opslagstavler efter hver heatrunde,samt blive udleveret i sekretariatet.
4 STRAFFE, PROTESTER OG APPELLER
    4.1 Mesterskabets straffe
    4.1.1 Såfremt en deltager ikke overholder DASU’s reglement, vil deltageren blive straffet i henhold til DASU’s regler.
    4.2 Protester og appeller
    4.2.1 Protester og appeller i.h.t. DASU’s reglement 1 og 5.