Vedtægter

Fart med fornuft

1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED                                    Printvenlig version
Klubbens navn er RANDERS AUTO SPORT.      

Hjemsted og værneting er Randers.

§2 FORMÅL

Klubbens formål er at fremme automobilsporten, at afholde kurser og foredrag, at virke for større
færdselssikkerhed og ansvarsbevidsthed i trafikken, i samarbejde med Dansk automobilsports Union (DASU) og Danmarks Idræts Forbund (DIF) samt i et strategisk samarbejde med Østjysk Motor Sport (ØMS)
varetage medlemmernes automobilsportslige interesser, samt derudover at arrangere selskabelige sammenkomster til fremme af kammeratskabet mellem medlemmerne.§3 MEDLEMMER

a)

Som medlem kan optages enhver dansk eller

udenlandsk statsborger, der ønsker at dyrke automobilsport eller nærer interesse for automobilsportens fremme i Danmark.

b)

Hvis en ansøger, der er slettet som medlem i en anden motorsportsklub på grund af restance eller anden gæld, skulle blive optaget i klubben, vil vedkommende straks blive slettet og kan ikke genoptages, før forholdet til den tidligere klub er bragt i orden.

Det indbetalte kontingent tilbagebetales ikke.§4 EKSKLUSION

a)

Medlemmerne er forpligtede til ved hensynsfuld optræden i trafikken at hævde klubbens omdømme, og et medlem kan af bestyrelsen ekskluderes af klubben, dersom vedkommende har pådraget sig bøde til det offentlige for hensynsløs kørsel.

b)

Bestyrelsen kan ligeledes ekskludere et medlem, der skønnes at modarbejde eller på anden måde skade klubbens formål eller omdømme.

c)

Eksklusion af et medlem er effektiv fra det tidspunkt, beslutningen er meddelt det pågældende medlem.


d)

Et ekskluderet medlem har ret til at indanke
eksklusionen til en endelig afgørelse på

førstkommende ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen behandler eksklusionssager

Under pkt. 2 på dagsordenen. Hvis 2/3 af de

fremmødte på generalforsamlingen stemmer for

eksklusion, er den gyldig.

Det ekskluderede medlem har under sagens

behandling ret til at fremlægge sine synspunkter overfor generalforsamlingen.§5 KONTINGENT

a)

På den ordinære generalforsamling fastsættes det årlige kontingent til klubben for det kommende kalenderår, hvortil lægges kontingent DASU.

b)

Kontingentet forfalder til betaling den 1. Januar,

Er kontingentet ikke indgået den 1. Januar,

anses vedkommende medlem som udmeldt.

c)

Der skelnes ikke mellem aktive og passive

medlemmer.

d)

For specielle medlemsgrupper kan bestyrelsen

fastsætte en reduktion af det årlige kontingent.§6 REGNSKAB, REVISION, ØKONOMISK

ANSVAR

a)

Klubbens regnskab følger kalenderåret.

b)

Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges skiftevis for 2 år ad gangen. Det afsluttede regnskab skal forinden generalforsamlingen være revideret og forsynet med revisorpåtegning.

c)

Klubben hæfter med hele sin formue for opfyldelsen af de klubben påhvilende gældsforpligtelser. De enkelte medlemmer kan ikke gøres personligt ansvarlige for nogen klubben påhvilende gældsforpligtelse.

d)

Klubben tegnes al formanden for bestyrelsen eller kassereren. Til væsentlige økonomiske dispositioner som f.eks. køb og salg al fast ejendom, kræves dog den samlede bestyrelses samtykke.§7 BESTYRELSE

a)

Klubben ledes al en bestyrelse bestående al

formand, kasserer og sekretær samt de til enhver tid værende udvalgsformænd.

Valg foretages på den ordinære generalforsamling.

Formand, kasserer og sekretær vælges for 2 år af gangen.

Formandsvalg finder sted i lige år, og kasserer

og sekretærvalg finder sted i ulige år.

b)

På hver generalforsamling vælges en suppleant

for 2 år ad gangen. Udtræder i årets løb revisoren eller et medlem al bestyrelse eller udvalg, indtræder længstsiddende suppleant indtil næste ordinære generalforsamling.

c)

Et medlem, som er medlem af bestyrelse eller

udvalg i en anden motorsportklub, kan ikke

vælges til bestyrelsen i RANDERS AUTO

SPORT. –DASU og ØMS dog undtaget.

d)

Formands— og kassererposten må ikke varetages af samme person.

e)

Bestyrelsen kan udnævne protektor og æres-

medlemmer. Æresmedlemmeme er ikke kontingentpligtige, men har i øvrigt samme rettigheder som andre medlemmer.

f)

Ordinært bestyrelsesmøde afholdes mindst én gang hver måned.

Bestyrelsen indkaldes i øvrigt til møde, så ofte formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Mødet er beslutningsdygtigt, når 3 bestyrelsesmedlemmer (heriblandt formand eller kasserer) er tilstede.
I tilfælde al stemmelighed er formandens / kassererens stemme afgørende.g)

Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens ledelse, og skal i enhver henseende handle som god forretningsskik tilsiger.

Bestyrelsen udpeger medlemmer til at varetage klubbens interesser i ØMS.§8 UDVALG

De sportslige aktiviteter varetages al 3 sports-

udvalg -Orienteringsudvalg, Rallyudvalg og

Baneudvalg, hvert bestående al 4 medlemmer.

Særlige klubaktiviteter varetages al aktivitets-

udvalg, bestående al 4 medlemmer.

Udvalgsmedlemmeme vælges for 2 år ad gangen, således at der hvert år foretages valg al to medlemmer til hvert udvalg.

Udvalgene konstituerer sig selv.§9 GENERALFORSAMLING

a)

Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 20 dages varsel ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside.

b)

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i

marts måned med følgende dagsorden.Valg af dirigent.

Formandens beretning.

Udvalgsformændenes beretninger.

Fremlæggelse af det reviderede

regnskab til godkendelse.

Fastlæggelse af næste års kontingent.

Behandling af indkomne forslag
fra bestyrelse og medlemmer.

Valg af formand eller kasserer &

sekretær.

Valg af revisor.

Valg af udvalgsmedlemmer.

Valg af suppleant.

Eventuelt.

c)

Ved afstemninger har hvert fremmødt medlem én stemme. Alle afstemninger skal ske skriftligt,

såfremt blot ét medlem forlanger dette.

Såfremt et til valg foreslået medlem ikke er til

stede på generalforsamlingen, kan han kun vælges, hvis dirigenten er i besiddelse af vedkommendes skriftlige indforståelse.

Et ekskluderet medlem har ret til at være til stede under det punkt på generalforsamlingen, som skal behandle eksklusionen. Vedkommende har taleret, men ingen stemmeret.

d)

Generalforsamlingen er klubbens Øverste myndighed i alle klubbens anliggender og er beslutningsdygtig unden hensyn til de mødendes antal.

Valg og forslag, der ikke angår vedtægtsændringer og klubbens opløsning, afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Ved eksklusion gælder §4 stk.

d.

e)

Forslag til ændringer i klubbens vedtægter kræver majoritet på 2’3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

t)

Forslag til klubbens opløsning kræver en majo-ritet på 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer, hvilke 2/3 skal udgøre mindst 1/3 af klubbens medlemstal.

Er der afgivet 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, men de 2/3 ikke udgør 1/3 af klubbens medlemstal, skal bestyrelsen inden 10 dage efter den ordinære generalforsamlings afholdelse indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned efter den ordinære generalforsamling. Her kan forslaget om klubbens opløsning vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes antal.

g)

Forsalg, der ønskes behandlet på den ordinære

generalforsamling, skal være indleveret til formanden senest 16 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslagene skal offentliggøres senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, ved opslag på klubbens hjemmeside.

Dagsordenen, samt evt. forslag om vedtægtsændringer fra bestyrelsen, bekendtgøres samtidig med indkaldelse til generalforsamling. Sekretæren fører protokol over generalforsamlingens forløb.

§10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

a)

Der skal foretages separat indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling efter samme regler som for ordinær generalforsamling.

b)

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når

bestyrelsen finder dette nødvendigt, eller når

mindst 1/3 af medlemmerne begærer dette skriftligt til bestyrelsen. Kun medlemmer, der har været medlem af klubben i mindst i år, kan deltage i anmodningen.

c)

På en ekstraordinær generalforsamling kan kun
behandles spørgsmål, der angivet i dagsordenen.
Forslag til behandling skal være bestyrelsen i
hænde senest sammen med den fremsatte begæring.§11 KLUBBENS OPLØSNING

Såfremt en generalforsamling beslutter, at klubben skal opløses, skal klubbens formue tilfalde en eller flere institutioner med et folkeoplysende formål, fortrinsvis indenfor automobilsport eller færdselssikkerhed, efter den afsluttende generalforsamlings afgørelse. Klubbens arkiv skal tilbydes Dansk Automobilsports Union eller en anden interesseret organisation.

Ovenstående vedtægter er godkendt på RANDERS AUTO SPORTs ordinære generalforsamling den 1. marts 2012.